სად შევიძინოთ?

Személyes adatok védelme

Adatvédelmi szabályzat

Nagyra értékeljük érdeklődését vállalatunk iránt, és szeretnénk, ha biztonságban érezné magát személyes adatainak védelme tekintetében, amikor meglátogatja weboldalunkat. Szigorúan megfelelünk az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete („Általános adatvédelmi rendelet”) új követelményeinek.

A Berlin-Chemie/A.Menarini Kft. az adatkezelő az Ön adatainak www.anaftin.hu (a továbbiakban: „weboldal”) weboldalunkon keresztül történő feldolgozása során. Az adatkezelőre vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el az impresszumot. Adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő címen léphet kapcsolatba: A. Menarini Research & Business Service GmbH, Datenschutzbeauftragter, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, vagy e-mailt küldhet a következő e-mail címre: dpo.germany@berlin-chemie.de, AMRBS GmbH: dpo@menarini-berlin.de.

Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó valamennyi adatot jelentik, mint például a név, a cím és az e-mail cím. Amikor meglátogatja weboldalunkat, a személyes adatait összegyűjtjük, és a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően feldolgozzuk. Ezeket az adatokat engedély nélkül nem tesszük közzé és nem adjuk tovább harmadik feleknek.

Adatait csak addig tároljuk, amíg ez a weboldalunk és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, vagy ameddig jogilag kötelezettek vagyunk azok tárolására.

Ezzel az adatvédelmi szabályzattal szeretnénk tájékoztatni Önt azokról az adatokról, amelyeket begyűjtünk a weboldalunkon tett látogatása során, valamint ezen adatok felhasználásának módjáról.

Ez az online ajánlat nem küldhető 16 éven aluli gyermekeknek.

A weboldalunk látogatásakor feldolgozott adatok

Amennyiben weboldalunkat csak tájékozódás céljából használja, azaz nem regisztrál vagy nyújt számunkra más módon információkat, akkor csak azokat a személyes adatait dolgozzuk fel, amelyeket a böngésző elküld a szerverünkre. Weboldalunk megtekintése során azon adatokat gyűjtjük össze, amelyek technikailag szükségesek weboldalunk megjelenítéséhez és biztosítják a weboldal stabilitását és biztonságát (ennek jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés, f) pontja):

  • IP-cím
  • a látogatás dátuma és időpontja
  • időzóna-eltérés a greenwichi középidőhöz képest (GMT)
  • a kérelem tartalma (specifikus oldal)
  • a hozzáférés állapota/HTTP státuszkód
  • az egyes esetekben átvitt adatok mennyisége
  • a weboldal, amelyről a kérelem érkezett
  • böngésző
  • az operációs rendszer és felülete
  • a böngészőprogram nyelve és verziója

Az adatokat 7 napig tároljuk, majd automatikusan törlődnek.

A cookie-k használata

Az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében weboldalunkon „cookie-kat”, más néven „sütiket” használunk a weboldal optimalizálása érdekében. A cookie-k a böngésző által automatikusan létrehozott kis szöveges fájlok, melyek az eszközén (például laptop, tablet, okostelefon) tárolódnak el, amikor meglátogatja weboldalunkat. A használt eszközzel kapcsolatosan felmerülő információk a cookie-ban kerülnek elmentésre. Ez nem jelenti azt, hogy képesek vagyunk Önt közvetlenül azonosítani. A cookie-k használatának célja, hogy biztosítsuk szolgáltatásaink élvezetesebb használatát az Ön számára. Munkamenet cookie-kat használunk például arra, hogy felismerjük, ha már meglátogatott egyes aloldalakat a weboldalon. Az ilyen cookie-k automatikusan törlődnek, miután elhagyta a weboldalunkat.

A felhasználó kényelme érdekében olyan ideiglenes cookie-kat is használunk, amelyek meghatározott ideig tárolódnak az Ön eszközén. Ha ismét felkeresi oldalunkat a szolgáltatásaink használata céljából, akkor azonnal felismerjük, hogy már meglátogatta weboldalunkat, valamint, hogy milyen bejegyzéseket és beállításokat választott, így nem kell mindent újra beírnia.

Továbbá, az általunk használt cookie-k statisztikailag tárolják és elemzik a weboldalunk használatára vonatkozó információkat annak érdekében, hogy optimalizálni tudjuk szolgáltatásainkat és kifejezetten Önre szabott információkat jelenítsünk meg. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra az újra hozzánk látogató felhasználók felismerését, miután egyszer már jártak a weboldalunkon. A cookie-k meghatározott idő elteltével automatikusan törlődnek.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ön azonban módosíthatja böngészője beállításait, hogy a cookie-k ne kerüljenek elmentésre az eszközén, vagy hogy minden alkalommal egy értesítés jelenjen meg, mielőtt egy új cookie beállításra kerül. A cookie-k teljes kikapcsolása azonban azt eredményezheti, hogy nem lesz képes weboldalunk teljes tartalmának valamennyi funkcióját használni.

Adatfeldolgozás a kapcsolatfelvétel során

Kérdéseket tehet fel termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az alábbi információk megadásával: az Ön neve és e-mail címe. A kapcsolatfelvételi űrlap használata nem kötelező.

Amikor e-mailen keresztül lép velünk kapcsolatba, elmentjük az Ön által megadott információkat (például az Ön e-mail címe és esetleg a neve, valamint telefonszáma), hogy válaszolni tudjunk kérdéseire.

Az Ön által megadott információkat annak érdekében mentjük el, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel kommunikációs célból (ennek jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Amennyiben gyógyszerkészítményeink lehetséges mellékhatásairól tájékoztat bennünket, jogszabályi kötelezettségünk ezen információk feldolgozása és tárolása (ennek jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdés i) pontja).

Az így megszerzett adatokat töröljük, ha tárolásuk már nem szükséges, vagy korlátozzuk az adatfeldolgozást a törvény szerinti megőrzési kötelezettséggel összhangban.

Google (Universal) Analytics

Ez a honlap a Google (Universal) Analytics webelemző szolgáltatást használja, melyet a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) biztosít. A Google (Universal) Analytics-et annak érdekében használjuk, hogy elemezhessük és rendszeresen javítsuk honlapunk használatát. A statisztikák megszerzése lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk és érdekesebbé tegyük szolgáltatásainkat felhasználóink számára. Azokra a kivételes esetekre, amelyek során az adatok az USA-ba kerülnek továbbításra, a Google elfogadta az EU-US Adatvédelmi Pajzs előírásait, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. A Google (Universal) Analytics használatának jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A Google (Universal) Analytics olyan technikákat alkalmaz, mint például a cookie-k – a számítógépén eltárolt szöveges fájlok –, amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. Az ezen honlap használatával kapcsolatos információkat rendszerint egy amerikai Google szerverhez továbbítják és ott tárolják. Azonban, ha a honlapon anonimizált az IP-cím, akkor az Európai Unió tagállamain vagy más, az EGT-egyezményt aláíró államokon belüli továbbítás előtt az IP-címet lerövidítik. Kivételes esetekben a teljes IP-címet egy amerikai Google szerverre küldik, amely lerövidíti azt. A böngészője által a Google Analytics keretében továbbított anonimizált IP-címe nem kerül összevonásra más Google adatokkal.

Megakadályozhatja a cookie által generált, a honlap Ön általi használatára vonatkozó adatok gyűjtését (ideértve az Ön IP-címét is) és a Google részére történő elküldését, valamint a Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő hivatkozáson keresztül elérhető böngésző beépülő modult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A böngésző beépülő modul helyett erre a hivatkozásra is kattinthat, hogy megakadályozza a Google Analytics jövőbeni adatgyűjtését erről a honlapról. Ebben az esetben egy elutasító („opt-out”) cookie tárolódik el az eszközén. Ha törli a cookie-kat, ismét rá kell kattintania a hivatkozásra.

 

A személyes adatokat fogadó felek; adattovábbítás harmadik országokba

Mellékhatások

Ha valamely termékünkkel kapcsolatban mellékhatás fellépésének lehetséges esetéről szerzünk tudomást, törvény által előírt kötelezettségünk a vonatkozó információkat dokumentálni – ideértve a személyes információkat is –, és az illetékes hatóságokkal világszerte megosztani, illetve szükség esetén a további értékelés céljából kapcsolatba lépni a jelentést tevő felekkel.

A jogok érvényesítése

Annak érdekében, hogy érvényesítsük és megvédjük jogainkat, vagy az ilyen jogokat tulajdonló harmadik felek, tanácsadók, illetve hatóságok jogait.

Külső adatfeldolgozó szolgáltatók:

Szolgáltatásaink teljesítéséhez külső szolgáltatókat veszünk igénybe. E szolgáltatók utasításaink szerint és felügyeletünk alatt végeznek adatfeldolgozást kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt célok érdekében. Ezek a szolgáltatók az Európai Unión kívüli székhellyel is rendelkezhetnek (például a „G Suite” a Google Ireland szolgáltatása). Minden szükséges lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön által megadott adatok megfelelő védelmet élvezzenek az Európai Unió adatvédelmi előírásaival összhangban. Amennyiben adatait az EGT-n kívüli országokba továbbítjuk, megfelelő szintű adatvédelmet biztosítunk a megfelelő garanciákon keresztül, úgymint az EU Bizottságának egységes adatvédelmi feltételei, egy uniós megfelelőségi határozat, vagy az EU-US Adatvédelmi Pajzs.

Adatbiztonság

Technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk személyes adatainak védelme érdekében a visszaélések, az adatvesztés, a megsemmisülés és a jogosulatlan hozzáférések kiküszöbölésére. Biztonsági intézkedéseink összhangban vannak a jelenlegi legfejlettebb szintű követelményekkel.

Az Ön jogai és elérhetőségek

Általános jogok

Információkat kérhet az Önről tárolt adatokról, és joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat széles körben használt és géppel olvasható formában kapja meg. Továbbá, indokolt esetben kérheti adatai törlését, javítását vagy feldolgozásának korlátozását is. Amennyiben adatait olyan EU-n kívüli országba továbbítjuk, amely nem nyújt megfelelő védelmet, kérheti a szerződés vagy más olyan garancia egy példányát, amely a személyes adatok megfelelő védelmét nyújtja.

A tiltakozáshoz való jog

Továbbá, indokolt esetekben tiltakozhat a személyes adatok feldolgozása ellen, amennyiben személyes adatait jogos érdekeink alapján dolgozzuk fel (ez a helyzet áll fenn, ha az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerepel a feldolgozás jogalapjaként).

Ez különösen adatainak a Google AdWords, Google DoubleClick és Google (Universal) Analytics általi elemzési, illetve marketing célból történő feldolgozására, továbbá a hírlevelünk érdekeinkkel összhangban történő fogadására vonatkozik.

Hozzájárulásának visszavonása

Ha Ön hozzájárult a személyes adatainak feldolgozásához weboldalunk és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások használatával összefüggésben, a jövőre nézve bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását.

Elérhetőségek

Ezen jogok gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel. Adatvédelmi tisztviselőnket a fent megadott címen tudja elérni.

Ezen jogok gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel. Adatvédelmi tisztviselőnket a fent megadott címen tudja elérni. Ezen kívül bármilyen aggály esetén a vállalatunkért felelős adatvédelmi hatóságot is felkeresheti. Berlin-Chemie/A.Menarini Kft.: dpo.hungary@berlin-chemie.com, AMRBS GmbH: dpo@menarini-berlin.de.

Az adatvédelmi nyilatkozat kelte: 2019. április 24.