სად შევიძინოთ?

Jogi nyilatkozat

Weboldalaink célja, hogy társaságunkról, termékeinkről és egyéb szolgáltatásainkról tájékoztatást nyújtsanak. Arra törekszünk, hogy megalapozott, teljeskörű és naprakész tájékoztatást nyújtsunk, amelyet gondosan állítunk össze és rendszeresen frissítünk. A weboldalainkon szereplő adatok kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, és nem tekintendők orvosi javallatnak, kereskedelmi vagy egyéb tanácsadásnak. A fentiek alapján ezért kizárt mindennemű kártérítési igény, amely a weboldalaink használatából, vagy az azokon szereplő tájékoztatásból közvetlenül vagy közvetve eredő káron alapulna.

Abban az esetben, ha weboldalaink harmadik személyektől származó információkat tartalmaznak, vagy ilyenekre hivatkoznak, az nem tekinthető társaságunk javaslatának. Az ilyen tartalom megbízhatóságát vagy naprakész voltát nem tudjuk ellenőrizni, ezért – érthető módon – felelősséget sem tudunk vállalni értük.

A program, annak tartalmával, szövegével, ábráival stb. együtt, szerzői jogi vagy egyéb szellemi tulajdonjogi oltalom alatt áll. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a terméknevek és a hasonló, szabályos megjelölések védjegyjogi oltalom alatt állnak. A fentiek mindennemű használata, ideértve a másolás, a terjesztés és feldolgozás jogát is, csak a jogszabályok által megengedett mértékben és kizárólag a jogosult engedélyével lehetséges.

Fenntartjuk a jogot, hogy weboldalaink tartalmát bármikor megváltoztassuk.

© Berlin-Chemie/A.Menarini Kft.